Mua Hàng
TẢI XUỐNG XM1 RGB DRIVERS
Tải xuống XM1 RGB Drivers
Cấu hình phần mềm V1.09 (Windows, chỉ tương thích với phần mềm XM1 V2.29)
Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Cấp phép Người dùng bản cuối này trước khi bạn hoàn tất quá trình cài đặt và trước khi bạn sử dụng phần mềm Cấu hình ENDGAME GEAR lần đầu tiên. Bằng cách sử dụng phần mềm này (bao gồm cả quá trình cài đặt), bạn xác nhận đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bạn không được phép cài đặt hoặc sử dụng phần mềm.

THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG (BẢN CUỐI)

Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó và các chi nhánh của nó với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không có thẩm quyền đó, hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không thể cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm này. Các điều khoản và điều kiện này cũng áp dụng cho các bản cập nhật và bổ sung cho Phần mềm do PGW thực hiện, trừ khi có quy định khác trong phân phối. Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó và các chi nhánh của nó với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không có thẩm quyền đó, hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn không thể cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm này. Các điều khoản và điều kiện này cũng áp dụng cho các bản cập nhật và bổ sung cho Phần mềm do PGW thực hiện, trừ khi có quy định khác trong phân phối.
Tôi đã đọc và đồng ý với tất cả điều khoản của thỏa thuận này
Tải xuống
Công cụ khôi phục firmware phiên bản: V1.00 (Windows)
Tải xuống